RTI - Nagpur Muncipal Corporation
ekfgrhpk vf/kdkj - ukxiwj egkuxjikfydk
Today is: 22/04/2019
Welcome   Citizen
 
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतगर्त माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी
अनु.क्र. विभागाचे नांव कलम 5 च्या खंड(2) द्वारे सहा.माहिती अधिकारी कलम 5 च्या खंड(1)द्वारे माहिती अधिकारी कलम 19 च्या खंड(1)द्वारे अपिलीय अधिकारी
1. सामान्य़ पुशासन विभाग सहा.अधिक्षक (सापूवि) निगम अधिक्षक सहा. आय़ुक्त (सापूवि)
2. स्थापना विभाग सहा.अधिक्षक (स्थापना) श्रम अधिकारी सहा. आय़ुक्त (सापूवि)
3. श्रम विभाग लिपीक श्रम अधिकारी सहा. आय़ुक्त (सापूवि)
4. निवङणुक विभाग सहा.अधिक्षक निवङणुक अधिक्षक सहा. आय़ुक्त (सापूवि)
5. अभिलेख विभाग हेङ कॉपीस्ट/वरिष्ट श्रेणी लीपीक अभिलेखपाल सहा. आय़ुक्त (सापूवि)
6. अभिय़ोजन(पॉसिक्य़ुसन,कोट केसेस) सिव्हिल कोट ऎजंट अभिय़ोक्ता सहा. आय़ुक्त (सापूवि)
7. मागासवगीय़ कंक्ष वरिष्ट श्रेणी लीपीक विशेष काय़सन अधिकारी सहा. आय़ुक्त (सापूवि)
8. नागरी सुविधा केंद् संगणकीकरन लीपीक प़भारी अधिकारी नागरी सुविधा केंद् सहा. आय़ुक्त (सापूवि)
9. समिती विभाग सहा.अधिक्षक अधिक्षक निगम सचिव
10. जनसंपकॆ/प़सिद्दी विभाग प़सिद्दी सहाय़क जनसंपकॆ अधिकारी निगम सचिव
11. ग़थालय़ व अध्य़य़न कक्ष ग़थालय़ सहाय़क/लीपीक ग़थालय़ अधिक्षक निगम सचिव
12. आरोग्य़ विभाग(स्वच्छता)(मुख्य़ालय़) सहा.अधिक्षक झोनल अधिकारी (मुख्य़ालय़) आरोग्य़ अधिकारी (एस)
13. झोन क़ं 1 ते 10 (स्वच्छता) स्वच्छता अधिक्षक/निरिक्षक झोनल अधिकारी संबंधीत झोनचे सहा. अय़ुक्त
14 कोंङवाना विभाग सिनीअर मोहरीर पशु चिकीत्सक अधिकारी आरोग्य़ अधिकारी (एस)
15. आरोग्य़ विभाग(एम)(मुख्य़ालय़) सहा.अधिक्षक/वरिष्ट श्रेणी लीपीक वैध्दकीय़ अधिकारी आरोग्य़ विभाग(एम)
16. आरोग्य़ विभाग रुग्णालय़/दवाखाने संबंधित दवाखान्य़ाचे वैध्दकीय़ अधिकारी प़मुख वैध्दकीय़ अधिकारी वैध्दकीय़ अधिक्षक आरोग्य़ विभाग(एम)
17. झोन क़ं 1 ते 10 मधील विवाह मंङऴ विवाह नोंदनी संबधी माहीती सहा.अधिक्षक झोनल अधिकारी (आरोग्य़) संबंधित झोनचे सहा. आय़ुक्त
18. जन्म-मुत्य़ु विभाग सांखिय़की सहाय़्यक सांखिय़कीय़ अधिकारी(जन्म-मुत्य़ु विभाग) आरोग्य़ विभाग(एम)
19. कारखाना विभाग कारखाना निरिक्षक य़ांत्रिकी अभिय़ंता आरोग्य़ अधिकारी (एस)
20. अग्नीशामक विभाग संबंधित स्थानक मुख्य़ालय़ाचे सहा.स्थानाधिकारी संबंधित स्थानक मुख्य़ालय़ाचे सहा.स्थानाधिकारी प़मुख अग्नीशामक अधिकारी
21. चुंगी विभाग चुंगी निरिक्षक सहा.अधिक्षक सहा. अय़ुक्त (जकात)
22. उद्यान विभाग उद्यान निरिक्षक उप अभिय़ंता उद्यान निरिक्षक
23. बाजार विभाग निरिक्षक सहा.अधिक्षक बाजार अधिक्षक
24. वित्त विभाग राजस्व लेखा परिक्षण विभाग राजस्व लेखा परिक्षण लेखा अधिकारी प़मुख लेखा तथा वित्त अधिकारी
25. कर तथा कर आकारणी विभाग झोन क़ं 1 ते 10 संबंधित झोनचे सहा.अधिक्षक संबंधित झोनचे सहा.अधिक्षक संबंधित झोनचे सहा.अधिक्षक/वारङ अधिकारी
26. बोलपट ग़ह व जाहिरात,नजुल स्थावर विभाग स्थापत्य़ अभिय़ांत्रिकी सहाय़्यक निरिक्षक कनिष्ट अभिय़ंता स्थावर अधिकारी
27. प़वरतन विभाग स्थापत्य़ अभि. सहाय़्यक निरिक्षक प़वरतन अधिक्षक
28. जनगणना व पशुगऩना लीपीक अधिक्षक जनगणना उद्यान अधिक्षक
29. प़कल्प विभाग(प़क्लपाशी संबंधित कामे) कनिष्ट अभिय़ंता उप अभिय़ंता कारय़कारी अभिय़ंता प़कल्प
30. पेंच प़क्लप विभाग/JNNURM/सुवेज टिटमेंट प्लॉन्ट कनिष्ट अभिय़ंता उप अभिय़ंता कारय़कारी अभिय़ंता
31. समांज कल्य़ाण विभाग लीपीक सहा.अधिक्षक समांज कल्य़ाण अधिकारी
32. शिक्षण विभाग (पाथमिक/माध्य़मिक) सहा.अधिक्षक सहा.शिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी (प़ाथमिक/माध्य़मिक)
33. क़िङा व सांस्क़तिक विभाग क़िङा निरिक्षक क़िङा व सांस्क़तिक अधिकारी शिक्षणाधिकारी (प़ाथमिक)
34. नगर रचना (इमारत विभाग)(500चौ.मि.पेक्षा जास्त क्षेत्रफऴाचेभुखङ सहा.अभिय़ंता/उप अभिय़ंता नगर रचनाकार सहा.संचालक नगर रचना
35. झोन अंतगत अनधिक़त बांधकामात सरव कारय़वाही शिकस्त इमारत संबंधित झोनचे कनिष्ट अभिय़ंता संबंधित झोनचे उप अभिय़ंता संबंधित झोनचे कारय़कारी अभिय़ंता
36. प़काश (विद्य़ुत)विभाग कनिष्ट अभिय़ंता उप अभिय़ंता कारय़कारी अभिय़ंता
37. स्लम विभाग कनिष्ट अभिय़ंता उप अभिय़ंता कारय़कारी अभिय़ंता
38. जलप़दाय़ विभाग(मुख्य़ालय़) सहा.अधिक्षक उप अभिय़ंता कारय़कारी अभिय़ंता
39. झोन क़ं 1 ते 10 संबंधित झोनचे कनिष्ट अभिय़ंता संबंधित झोनचे उप अभिय़ंता कारय़कारी अभिय़ंता
40. लोककम़ विभाग (मुख्य़ालय़) सहा.अधिक्षक उप अभिय़ंता नगरय़ंत्री/विकासय़ंत्री/कारय़कारी अभिय़ंता(बांधकाम)
41. झोन क़ं 1 ते 10 (प़शासकीय़ बाबी) वरिष्ट श्रेणी लीपीक सहा.अधिक्षक संबंधित झोनचे सहा./वारङ आय़ुक्त अधिकारी
42. वाहतुक विभाग स्थापत्य़ अभि. सहाय़्यक वाहतुक अभिय़ंता कारय़कारी अभिय़ंता(प़कल्प)
43. हॉट मिक्स प्लॉन्ट कनिष्ट अभिय़ंता य़ांत्रिकी अभिय़ंता कारय़कारी अभिय़ंता(प़कल्प)